Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 22 februari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Teams sessie

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. U kunt deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.
U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. A
  Stemstukken zonder stemverklaring
 4. A.4

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 5. A.5

 6. A.6

 7. A.7

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld

 8. A.8

  In 2021 zijn diverse projecten in de gemeente Aalten uitgevoerd op locaties, die verdacht zijn op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). De gemeente moet als opdrachtgever in het kader van de ARBO nader onderzoek uitvoeren en eventueel maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Voor deze kosten wordt nu middels een Raadsbesluit voor 1 april 2022 een bijdrage uit het Suppletiefonds (68%); groot: € 73.677,46 Ex BTW bij het ministerie BZK aangevraagd.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 9. A.9

  De VNOG heeft het college gevraagd de gemeenteraad te informeren over de oprichting van de Stichting Risicobeheer met het verzoek om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken en voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG toestemming te vragen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 10. A.10

  De gemeente Aalten werkt samen met de provincie Gelderland en ProRail aan de verbetering van de verkeersveiligheid op en rondom het spoor. Binnen de gemeente liggen op meerdere locaties Niet Actief Beveiligde Overwegen, zogenaamde NABO's. Voor de locatie aan het Kleuverspad hebben ProRail en de gemeente een gezamenlijk plan ontwikkeld om de NABO op te heffen en daarvoor in de plaats vanaf de beveiligde spoorwegovergang van de Buninkdijk een nieuwe parallelweg te realiseren richting het Kleuverspad. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan “Landelijk Gebied, Kleuverspad”. Er zijn vier zienswijzen binnengekomen. De ingediende zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtshalve zijn er daarentegen wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn gericht op de begrenzing van het plangebied. Een en ander leidt tot het voorstel het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 11. A.11

  De eigenaren van het perceel Keupenstraat 27 te Dinxperlo hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een tweede woning op het eigen perceel. De aanvraag is strijdig met het bestemmingsplan. De aanvraag kan niet geschakeerd worden onder een door de gemeenteraad vastgestelde lijst van vrijstellingen waarvoor het college bevoegd orgaan wordt. In dit geval is een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) nodig, van de raad. Na afgifte van die VVGB kan het college de procedure voor het verder afhandelen van de aanvraag om omgevingsvergunning ter hand nemen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 12. B
  Stemstukken met stemverklaring
 13. B.12

  In de gemeentelijke begroting 2020-2023 is besloten en uitgelegd dat er forse ombuigingen van beleid en maatregelen noodzakelijk waren om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Daarnaast is aangegeven dat ook de bijdrage van het Rijk fors omhoog zal moeten gaan. Hiervoor is in de zomer van 2020 het Transformatieplan Sociaal Domein Aalten vastgesteld. In dit plan worden de ombuiging van beleid (ofwel de transformatie) en de maatregelen die daarvoor nodig zijn beschreven. Na vaststelling van het transformatieplan zijn de afdelingen aan de slag gegaan met de uitvoering van de maatregelen. De gemeenteraad is gedurende de afgelopen anderhalf jaar via de reguliere P&C cyclus, via het dashboard Sociaal Domein en via verschillende raadsmededelingen op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de maatregelen. Met deze tussenevaluatie geven we de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten op dit moment.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 14. B.13

  Op grond van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de uitgangspuntennota 2023. In deze nota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar. De uitgangspuntennota wordt betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2023. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om vóór 1 maart 2022 hun zienswijzen toe te zenden.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 15. C
  Bespreekstukken
 16. D.14

  Het Plan van Aanpak Duurzaamheid (PvAD) is eind 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Aalten voor de komende jaren. Bij de besluitvorming is afgesproken dat jaarlijks een evaluatie wordt uitgevoerd en een voortgangsrapportage wordt opgesteld. In de jaarlijkse update worden de doelen en ambities van het PvAD gevolgd en aangegeven wat we hebben gedaan en nog gaan doen om de gestelde doelen te bereiken en onze ambities te realiseren. Deze tweede update van het
  PvAD, versie 2021, laat zien wat er in 2021 is uitgevoerd en bereikt.

  Besluit

  a.    Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).


  b.    Motie 14.1 is met 5 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 5 stemmen vóór t.w. de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging);
  14 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw M.E. Oonk (allen VVD) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie);


  c.    Motie 14.2 is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66) en de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).


  d.    Motie 14.3 is met 12 stemmen vóór en 7 stemmen tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 12 stemmen vóór t.w. de heren L. Weevers en T.G.J. Stronks (allen Progressieve Partij), mevrouw G.J.S. Nijland-Brezet en de heer A. van der Graaff (allen D66), de heer J.R. Wijbrans (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging); de heer A.H.M. te Brake (CDA), de heren A. Walter, H.J. Groters, H.J. Rijks, L.J. van den Berg en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).
  7 stemmen tegen t.w. de heren G.J. Assink, J.F.J.A. van Geenen, F.B. Diersen, R.J.M. Smit en mevrouw Z.E. van Alstede (allen CDA), de heer H.H. Navis en mevrouw M.E. Oonk (allen VVD).

  Moties

  Titel
  D66 en CU Motie 14.4 Doelen en knelpunten in jaarlijkse update duurzaamheid
  D66, PP en CU Motie 14.3 Voorbeeldfunctie gemeentekantoren energielabel C
  D66, PP en HMV Motie 14.1 Pilot structurele aanpak energiearmoede
  VVD, CDA, GB en CU Motie 14.2 Preventie energie-armoede
 17. D.15
  Moties vreemd aan de orde van de dag (alleen van toepassing indiend moties worden ingediend)
 18. E
  Overige
 19. F.17
  Sluiting