Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 29 november 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. In verband met het vertrek van een raadslid dient een nieuw raadslid namens de fractie van GemeenteBelangen te worden toegelaten tot de gemeenteraad.

 2. Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 3. Voor de commissie Sociaal Domein dienen enkele nieuwe leden namens verschillende fracties te worden benoemd.

 4. van Smarthub
  Om de binding tussen de Achterhoek Board, thematafels en de stichting Smarthub te borgen, wensen partijen dat in het bestuur van stichting SmartHub structureel twee leden van de Achterhoek Board worden benoemd. De gemeenteraden kunnen kun hun wensen en bedenkingen tegen dit voornemen kenbaar maken. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

 5. H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. heeft gevraagd een omgevingsvergunning gevraagd voor de oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.
  Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Vastgesteld is dat deze aanvraag op onderdelen in strijd is met het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’. De vergunning kan slechts worden verleend nadat uw gemeenteraad een zgn. verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
  In het kader van de procedure rondom de omgevingsvergunning is een ieder bevoegd zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

 6. Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 7. Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 8. Het Uitnodigingskader zon en wind (Ukzw) is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft aan welke ruimtelijke mogelijkheden er in de gemeente Aalten zijn voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Bij de vaststelling is een amendement aangenomen. De strekking van dit amendement is het uitstellen van de tender (uitgifte) voor zonnevelden. Het uitstel tot ten minste september 2022 is ingevoerd omdat er bezwaren zijn tegen zonneparken op goede landbouwgrond. Daarnaast was er ook de verwachting dat er voldoende ruimte aanwezig is voor het plaatsen van zonnepanelen op (bedrijfs)daken en nieuwe zonnevelden niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van het Achterhoekse RES-bod voor zon. Er is een onderzoek uitgevoerd door LTO naar het potentieel op de ‘agrarische’ daken en door Agem op de overige bedrijfsdaken. Uit de onderzoeken blijkt dat er een groot potentieel aanwezig is voor grootschalig zon op (bedrijfs)daken. LTO komt op een theoretische geschiktheid van 36 GWh aan opwek per jaar. Agem zie ook nog extra mogelijkheden voor zonnepanelen op de niet-agrarische bedrijfsdaken. Met het voornemen uit het RES-bod van 88 GWh uit het vervangende Hagenwind is er geen dwingende noodzaak voor de aanleg van zonnevelden om het doel in 2030 te behalen. De aan de gemeente toe te delen hoeveelheid opwek (135 GWh) kan met wind en zon op dak worden gehaald.

 9. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om over de opvangcrisis in zijn algemeenheid te spreken. Mocht er niets te bespreken zijn, dan vervalt dit agendapunt.