Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Besloten is om agendapunt 12 niet te behandelen en agendapunt 14 vóór agendapunt 13 e behandelen.
  De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 3. 3
  Kinderburgemeester Jurre Tadema vertelt over zijn kinderburgemeesterjaar
 4. 4.a

  Besluit

  Het voorstel is unaniem aangenomen
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks en mevroow M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 5. 4.b
  Afleggen verklaring en belofte door de heer Hokken
 6. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 7. A.06

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld

 8. A.07

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld

 9. A.08

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 10. A.09

  In 2021 zijn nieuwe gedragscodes door de raad vastgesteld, één gedragscode voor burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten en één gedragscode voor raadsleden/ fractievolgers. In deze gedragscodes zijn in aanvulling op wettelijke regels normen opgenomen over hoe burgemeester en wethouders respectievelijk raadsleden en fractievolgers dienen te handelen in een bepaalde situatie en regels over procedures die moeten worden gevolgd. V.w.b. de uitvoering van de gedragscode is bepaald dat een jaarverslag wordt opgesteld met betrekking tot integriteit. Voorgesteld wordt het jaarverslag integriteit 2021 onderdeel raadsleden en fractievolgers vast te stellen en het onderdeel burgemeester en wethouders ter kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks en mevroow M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 11. A.10

  De GGD Noord- en Oost- Gelderland berekent jaarlijks bij het opstellen van de programmabegroting het indexcijfer waarmee de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de GGD wordt verhoogd. De index voor 2023 komt door prijsstijgingen en inflatie uit op 5,89%. Dit is ruim hoger dan de 2,63% die in de Programmabegroting van de GGD voor 2023 is gehanteerd. Voor 2023 wordt daarmee een negatief saldo verwacht. De GGD stelt daarom voor om de index van 5,89% te verwerken in de derde begrotingswijziging. Op deze wijze sluit de Programmabegroting 2023 van de GGD aan bij de kostenontwikkeling.De begrotingswijziging is het gevolg van prijsstijgingen en inflatie en komt uit op 5,89%. In de begroting werd rekening gehouden met 2,63%. Instemmen met de 3e begrotingswijziging betekent voor de gemeente Aalten een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van €15.303,- vanaf 2023. De inwonerbijdrage is dan in totaal €514.059,- De kosten worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting 2023-2026.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren G.J. Assink, J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks en mevroow M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

 12. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 13. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 14. D.11

  Dit bestemmingsplan is een zgn. verzamelplan en heeft betrekking op verschillende percelen in de kern van Aalten. Met deze herziening wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het gewenste of al gerealiseerde gebruik. Hiermee wordt voorkomen dat ongewenst gebruik van de gronden nog mogelijk is. Tevens komen een aanmerkelijk deel van de locaties voort uit de verkoop van kleine oppervlaktes gemeentelijke groen (snippergroen) aan particulieren. Deze locaties zijn in één bestemmingsplan opgenomen dat als ontwerp in procedure is gebracht. Er is één zienswijze ingediend. De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

  Besluit

  Het amendement 11.1 is met 5 stemmen vóór en 14 stemmen tegen verworpen.
  Stemgedrag: 5 stemmen vóór t.w. de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) en de heer A van der Graaff (D66).
  14 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD) en de heer T.S. Holtman (ChristenUnie).


  Het voorstel is unaniem aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman en de dames Z.E. van Alstede, R. Deunk en R. Kraaijenbrink (allen CDA), de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp, mevrouw M. ten Bruin en mevrouw A.C. te Grotenhuis (allen BoerBurgerBeweging-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging), de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek (beide Progressieve Partij), de heren A. Walter, H.J. Rijks en mevroow M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer H.H. Navis en mevrouw L.M.E. Oonk (beide VVD), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heer A van der Graaff (D66).

  Amendementen

  Titel
  BBB-HMV Amendement 11.a Aanpassing verbeelding bp kern Aalten, herziening 2022
 15. D.12

  Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet uw raad een viertal besluiten nemen, die er voor zorgen dat vanaf de inwerkingtreding van de wet procedures en werkwijzen kunnen worden voortgezet.
  Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat er een beleidsneutrale overgang plaatsvindt.
  Aan de raad wordt voorgesteld te besluiten dat per datum inwerkingtreding Omgevingswet:
  1.    De gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover deze betrekking heeft op activiteiten waarvoor thans geen algemene verklaring van geen bedenkingen is afgegeven en/of een activiteit die niet valt onder Bijlage 2, artikel 4 van het thans geldende Besluit omgevingsrecht (Bor);
  2.    De bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan niet wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;
  3.    Geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om participatie verplicht te stellen als aanvraagvereiste voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
  4.    De handelswijze van het college van burgemeester en wethouders, waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing wordt verklaard op aanvragen om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit die voor advies aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, te ondersteunen.

  Amendementen

  Titel
  PP amendement 12.a Participatie omgevingswet-buitenplans Niet behandeld
  PP amendement 12.c Snellere procedure omgevingswet-buitenplans Niet behandeld
  VVD en CU Amemendent 12.b Particpatie Niet behandeld
  VVD en CU Amendement 12.d Adviesrecht Niet Behandeld

  Moties

  Titel
  D66 Motie 12.1 AVVGB Intensieve veehouderij Niet behandeld
 16. D.13
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 17. D.13.a

  De fracties van de CU, de Progressieve Partij en D66 zijn voornemens bijgevoegde motie in te dienen.

  Moties

  Titel
  CU, PP en D66 Motie 13.1 inzake de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders
 18. D.13.b

  Moties

  Titel
  CDA Motie 13.2 Ondersteuning verenigingen met een eigen gebouw mbt de energiekosten
 19. E
  Overige
 20. F.15
  Sluiting