Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 13 juli 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering zonder pers en publiek gehouden. U kunt dus niet plaatsnemen op de publieke tribune! Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De Algemene wet bestuursrecht stelt regels voor verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen. Onderdeel van deze wetgeving is dat de elektronische weg alleen door burgers kan worden gebruikt als het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat die weg voor dat soortberichten is geopend. Het verzenden en ontvangen van berichten via de website en mail is al geruime tijd ingeburgerd en wordt voor het bestuursrecht door de Algemene wet bestuursrecht gereguleerd. De verordening regelt hierbij de formele kant van de zaak en legt in feite de in de praktijk gegroeide situatie vast.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Voor een perceel aan de Beestmanweg (ong) is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een beheersgebouwtje annex jachthut. De gemeenteraad heeft begin 2021 hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Tegen het ontwerp van het besluit (van de omgevingsvergunning) is een zienswijze ingebracht. De raad wordt voorgesteld een definitieve verklaring af te geven.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Deze wijziging van de APV betreft opneming, wijziging of aanvulling van artikelen waarvan de wenselijkheid of noodzaak in de praktijk is gebleken.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

De gemeente Aalten heeft de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ondergebracht bij Laborijn. Als onderdeel van de reguliere planning & control cyclus zendt Laborijn de begroting aan de gemeenteraad. De begroting geeft inzicht in de wijze waarop Laborijn uitvoering geeft aan de Participatiewet en Wsw. De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en beoogde resultaten van Laborijn en kan hierop invloed uitoefenen door zijn zienswijze mee te geven aan het DB van Laborijn.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Prijzen van koopwoningen blijven stijgen waardoor het voor starters/jongeren moeilijk is om zich te vestigen of te blijven in de gemeente Aalten. Het voorgestelde besluit is dan ook om nieuw leven te blazen in de Starterslening. Hiermee wil de gemeente de kansen van starters vergroten op de woningmarkt. De Starterslening is een tweede hypotheek bovenop de maximale hypotheek van de primaire geldverstrekker. De lening wordt versterkt door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), nadat de gemeente de aanvraag als toereikend heeft beoordeeld.

Besluit

Het voorstel is met 15 stemmen vóór en drie stemmen tegen, aangenomen.
Stemgedrag: 15 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).
3 stemmen tegen t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij).

De accountant Baker Tilly heeft een controleverklaring met een goedkeurend oordeel voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven bij de jaarrekening 2020 van de gemeente Aalten. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo groot € 420.864. Op het vlak van het sociaal domein is wel sprake van onzekerheden, maar die betreft hoofdzakelijk het niet kunnen vaststellen van de levering van de zorg.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Motie 13a Barometer is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Moties
Titel
CU, VVD en D66 Motie 13a Barometer

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de lopende begroting 2021. Ook wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen. De financiële situatie is zorgelijk.

Besluit

Het voorstel is unaniem (18 stemmen) aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Motie 14a Afschaffen hondenbelasting is met 5 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 13 stemmen tegen t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA).
5 stemmen vóór t.w. de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

Motie 14b. Brede Energietafel is met 6 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, verworpen.
Stemgedrag: 12 stemmen tegen t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA) en de heer J.R Wijbrans (fractie HMV),
6 stemmen vóór t.w. mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij), de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie) en mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66).

Moties
Titel
CU en PP Motie 14a afschaffen hondenbelasting
D66 Motie 14b Brede Energietafel