Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 21 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering zonder pers en publiek gehouden. U kunt dus niet plaatsnemen op de publieke tribune! Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.
U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken

Uitzending

Agendapunten

 1. a. CDA vragen 16-2021 vragenuurtje over Bootcamp Saxion

 2. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 3. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 4. Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 5. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 6. Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (19) vastgesteld.

 7. Ingevolge door de raad vastgestelde gedragscodes moet een jaarverslag wordt opgesteld met betrekking tot integriteit. Voorgesteld wordt het jaarverslag integriteit 2020 vast te stellen.

  Besluit

  Besluitvorming.
  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 8. Gemeenten hebben de wettelijke taak te zorgen voor adequate huisvesting van het onderwijs. Als gevolg hiervan zijn gemeenten verplicht bij Verordening vast te stellen hoe schoolbesturen aanspraak kunnen maken op huisvestingsvoorzieningen en wat daarbij de wederzijdse rechten en plichten zijn. De Verordening huisvesting onderwijs gemeente Aalten 2010 behoeft actualisatie, onder andere omdat het stelsel van bekostiging van de onderwijshuisvesting is gewijzigd. Voorgesteld wordt de nieuwe verordening vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 9. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 maart 2021 de Kaders en uitgangspunten integriteitsbeleid vastgesteld. Deze kaders en uitgangspunten zijn – voor zover van toepassing - uitgewerkt in bijgaande gedragscodes. Hierin is tevens het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Aalten 2021 opgenomen. Voor het opstellen van deze Gedragscode is gebruik gemaakt van de recent verschenen modelgedragscodes van de VNG.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 10. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 maart 2021 de Kaders en uitgangspunten integriteitsbeleid vastgesteld. Een van de uitgangspunten van dit kader is om de huidige verordeningen en regels m.b.t. de integriteit te bezien en zo nodig te actualiseren. De Stuurgroep Integriteit heeft gemeend de huidige verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2005 te actualiseren.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 11. Het contract met de huidige accountant loopt tot en met het boekjaar 2020. Op 20 april heeft de raad de offerteaanvraag accountantsdiensten gemeente Aalten 2021 – 2024 vastgesteld. Hierop heeft accountant Baker Tilly ingeschreven. Baker Tilly heeft een presentatie gehouden voor onze selectiecommissie, waarin een aantal zaken aanvullend zijn afgesproken. Voorgesteld wordt Baker Tilly de opdracht voor de komende vier jaren te gunnen met de mogelijkheid om deze met drie maal één jaar te verlengen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 12. Het afgelopen half jaar is de samenwerking in de Achterhoek geëvalueerd. Eind april hebben de onderzoekers van Berenschot de evaluatie opgeleverd. De Achterhoek Board constateert dat de hoofdconclusie van de evaluatie is dat het goed gaat met de samenwerking. De brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn.
  Er zijn 12 aanbevelingen opgenomen en voorzien van een reactie van de Achterhoek Board. Hieruit blijkt dat, om een volgende stap te kunnen maken, er samen en ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moet worden geleverd.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 13. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van recreatieterrein Goorzicht op de locatie Boterdijk 6/6a te Aalten. In de loop van de tijd worden alle bouwwerken gesloopt, waarna de gronden een recreatieve invulling krijgen overeenkomstig het bestemmingsplan, dat voorligt. Het recreatieterrein wordt ingepast volgens het landschappelijk inpassingsplan. Verder voorziet het plan in de verplaatsing van de burgerwoning (vervangende nieuwbouw) naar de rand van het plangebied.

  Bijlagen

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 14. De RES 1.0 is een strategische verkenning naar de toekomstige productie van duurzame energie in de Achterhoek. De verkenning behandelt de ruimte voor productie van zonne-energie, op daken en op land, en van windenergie door windturbines in de Achterhoek. De RES 1.0 geeft de mogelijke en wenselijke verdeling van de energieproductie over windturbines en zonnepanelen. De RES 1.0 is geen juridisch bindend document maar geeft de koers aan voor de toekomstige energiestrategie in de Achterhoek. Deze RES 1.0 is het resultaat van samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten (waarbij inbegrepen de gemeente Montferland), de provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJsel en Liander. Deze samenwerking is ondersteund door een projectorganisatie RES.

  De Achterhoekse keuzes ten aanzien van de productie van duurzame energie in deze RES 1.0 zijn:
  De RES-partners stellen voor om 1,35 TWh productie van duurzame energie in te brengen als bijdrage aan het klimaatakkoord. De voorwaarde aan deze bijdrage is dat 0,35 TWh wordt geproduceerd door grootschaligeopstelling van zonnepanelen op bedrijfsdaken en agrarische bebouwing. Hiermee wordt dus maximaal 1 TWh op land geproduceerd door windturbines en zonneparken. Deze bijdrage omvat de nu al geproduceerde energie door windturbines en zonnepanelen. In de Achterhoek wordt al 0,471 TWh duurzame energie geproduceerd (ca. 35% van de bijdrage van 1,35 TWh). Dit betekent dat ruimte is gezocht voor de productie van 0,879 TWh extra in uiterlijk 2030.
  Voor Aalten betekent dit dat het gebied G (bestaande locatie Hagenwind) wordt aangewezen als potentiële locatie voor geclusterde windenergie en daarbij uit wordt gaan van een op te wekken energiehoeveelheid van ongeveer 0,088  TWh, dat maximale inzet wordt geleverd op het realiseren van (grootschalig) zonnepanelen op daken en initiatieven voor zonnevelden mogelijk worden gemaakt overeenkomstig het Uitnodigingskader zon en wind.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (19 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  Motie 16a is met 7 stemmen vóór en 12 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 7 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  Moties

  Titel
  D66, GB en HMV motie 16a RES eenduidigheid van productiedoelen Verworpen
  VVD Motie 16b Kwalitatieve energieopwekking Achterhoek
 15. Moties

  Titel
  GB en D66 Motie 17a over grensoverschrijdende projecten i..h.v. duurzaamheid Ingetrokken
 16. Besluit

  De motie is met 18 stemmen vóór en 1 stem tegen, aangenomen.
  Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. de heren A. Walter, H.J. Goters, Van den Berg en H.J. Rijks (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA)en mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij).
  1 stem tegen t.w. de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  Moties

  Titel
  D66 en PP Motie 17b regenboogvlag Aangenomen