Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 22 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Teams sessie
Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 2. Besluit

  De korte aantekeningen zijn met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 3. Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 4. Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 5. Elk jaar worden de colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van verschillende samenwerkingsverbanden in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van ontwerp-programmabegroting van het komende jaar en kennis te nemen van de jaarstukken 2020. In onderhavig geval betreft het de jaarstukken van het Regionaal Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 6. Elk jaar worden de colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van ontwerp-Programmabegroting van het komende jaar en de jaarstukken 20202. Het college stelt voor om ten aanzien van de begroting 2022 een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 7. De GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) heeft de concept-programmabegroting 2022 en de Jaarstukken 2020 aan de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad wordt verzocht om zijn zienswijze aan de GGD kenbaar te maken. Aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de concept-programmabegroting 2022 en de jaarstukken 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 8. Voor dat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp ervan aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden in de gelegenheid gesteld ten aanzien van de Programmabegroting een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen. De Jaarrekening 2020 wordt ter kennisname aangeboden.

  Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 9. Op grond van de conclusies en aanbevelingen van een onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie heeft de raad het college gevraagd om in de lopende beleidsperiode 2018-2022 een (ver)nieuw(d) algemeen beleidskader aan uw raad voor te leggen, gericht op de maatschappelijke positionering van de gemeenschapshuizen in onze gemeente binnen het sociaal domein en de gerichte gemeentelijke ondersteuning daarvan.

  Door nu de Kadernota ’Beleidskader gemeenschapshuizen 2021’ vast te stellen maakt de raad het college mogelijk deze nieuwe beleidsvisie middels (ver)nieuw(de) subsidieregelgeving verder praktisch uit te werken. Voor de uitvoering van dit nieuwe beleidskader is op dit moment begrotingstechnisch slechts gedeeltelijk structurele financiële ruimte beschikbaar. Een voorstel om deze budgettaire ruimte te vergroten acht het college op dit moment nog niet haalbaar. Om deze reden wordt voorgesteld het nieuwe beleidskader wel vast te stellen, echter trapsgewijs ten uitvoer te brengen. Zodra er bij deze praktische uitwerking beter zicht ontstaat op de aanvullende financiële gevolgen kan de raad, via de daartoe geëigende weg, een voorstel gedaan worden de alsdan benodigde extra financiële ruimte te creëren.

  Besluit

  Het voorstel is met 19 stemmen aangenomen.
  Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heer H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  De heer Navis (VVD) heeft niet aan de stemming deelgenomen.

 10. Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

 11. Besluit

  Het voorstel is unaniem (20 stemmen) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Groters en Van den Berg (allen fractie GemeenteBelangen), mevrouw G.J.S. Nijland- Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66), de heren H.H. Navis en H.W. Hartemink en mevrouw L.M.E. Oonk (allen fractie VVD), mevrouw Z.E. van Alstede, de heren R.J.M. Smit, A.H.M. te Brake, F.B. Diersen, G.J. Assink en J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), de heer J.R Wijbrans (fractie HMV), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland (allen fractie Progressieve Partij) en de heer T.S. Holtman (fractie ChristenUnie).

  Moties

  Titel
  CDA, Progressieve Partij en GemeenteBelangen Motie over borstonderzoek Aangenomen