Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

Oordeelsvormende vergadering I

dinsdag 12 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
E.T.H. Belterman
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er worden tijdens deze vergaderingen over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 4

  Gemeenten hebben in toenemende mate met onzekerheden te maken. Risico’s kunnen forse financiële gevolgen hebben en er zijn risico’s die de realisatie van doelstellingen in de weg kunnen staan. Daarmee zijn risico’s dus een belangrijk onderwerp voor sturing. Doel van de nota weerstandsvermogen is dat de raad het beleidskader voor het risicomanagement en het weerstandsvermogen vaststelt. Omdat er een nauw verband bestaat tussen weerstansvermogen en reserves, is deze laatste ook meteen geactualiseerd.

 3. 5

  De regeling budgetbeheer is alweer wat jaren oud en moet herzien worden. In deze regeling is vastgelegd welke medewerkers financieel mandaat hebben tot het aangaan van verplichtingen namens de gemeente Aalten en tot welk niveau deze bevoegdheid geldt.

 4. 6

  Voor de locatie Driehonderdmeterweg 12a te Aalten is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”. In het bestemmingsplan is de locatie bestemd als “Agrarisch” en er is een agrarisch bouwvlak aanwezig. Op de locatie is een melkveehouderij gevestigd. De initiatiefnemer wil graag de huidige capaciteit van zijn gebouwen kunnen gebruiken. Om de volledige capaciteit van de bestaande gebouwen te kunnen gebruiken, heeft de initiatiefnemer ammoniakrechten. Dit leidt tot strijdigheid met het stikstofplafond dat is opgenomen in artikel 3.4.2 van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015”, waarin is opgenomen dat de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied niet groter mag zijn dan de stikstofdepositie ten tijde van de vaststelling van het plan.
  Op de aanvraag is de uitgebreide procedure omgevingsvergunning van toepassing. Het proces rond de omgevingsvergunning kan slechts worden vervolgd als door de raad een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven.

 5. 7
  Sluiting