Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Door een internetstorting kon deze vergadering niet worden uitgezonden. 


Op dinsdag 31 oktober a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.


U heeft in de raadsvergaderingen geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergaderingen live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  a. Agendapunt 10 (Regio arrangement) wordt een stemstuk met stemverklaring.
  b. Agendapunt 9 (verordeningen 212 en 213a) wordt een stemstuk met stemverklaring.
  c. Agendapunt 11 (beleidsplan volkstuinen) wordt een bespreekstuk omdat een motie wordt ingediend. 
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

 3. 3
  Uitreiking van certificaten deelnemers cursus Politiek Actief
 4. 4

  A. Vraag D66 reactie van wethouder over zorgen van werkgroep over reconstructie Aaltenseweg
  B. Vragen CU over spoedeisende hulpposten

 5. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 6. A.5

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 7. A.6

 8. A.7

  Besluit

  De besluitenlijst is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 9. A.8

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken is met algemene stemmen (20) vastgesteld.

 10. A.9

  Gemeentewet bepaalt dat de raad een verordening vaststelt waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie, zijn opgenomen (212) . Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid – bijvoorbeeld op het gebied van milieu, leefbaarheid en huisvesting – is van groot belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Dit moet eveneens in een verordening worden vastgelegd.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 11. A.10

  Het Rijk wil eind 2023 met alle provincies afspraken maken over hoe wij opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, goed ruimtelijk kunnen inpassen. Het Rijk vraagt hiervoor een ruimtelijk voorstel van de provincie. De provincie Gelderland heeft besloten haar ruimtelijk voorstel vanuit haar zeven regio’s op te bouwen op basis van een regioarrangement per regio. In het regioarrangement maken we als provincie, regio, gemeenten en waterschap afspraken over het gezamenlijk perspectief voor hoe we al deze opgaven in samenhang aanpakken voor de komende 20 tot 30 jaar. Op basis van dit regionaal gemeenschappelijk voorbereid advies wordt aan de Achterhoekse raden voorgesteld om te besluiten om kennis te nemen van het Regioarrangement, in te stemmen met de Achterhoekse opgaven zoals in hoofdstuk 5 agenderend opgenomen, de intentie tot langjarige samenwerking ter uitvoering van het Regioarrangement uit te spreken en om aan GS te verzoeken om met het Rijk in gesprek te gaan over financiering van de ambities die in het Regioarrangement voor de Achterhoek zijn opgenomen.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).

 12. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 13. B.11

  In de gemeente Aalten is op dit moment geen beleid vastgesteld voor de volkstuinen. Dit heeft ertoe geleid dat er verschillende vormen van gebruik zichtbaar zijn op de verschillende terreinen. Deze beleidsnota heeft het doel dat deze voor de hele gemeente gelijk en duidelijk zijn. Hierin wordt aandacht gegeven aan de vormen van gebruik die wenselijk zijn voor de gemeente en inwoners. Als gevolg van deze beleidsnota zullen er nieuwe huurovereenkomsten opgesteld worden waarin de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd zijn.

  Besluit

  A. Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
  Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD), de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging).
  B. Motie 11.1 is met 2 stemmen vóór en 18 stemmen tegen, verworpen.
  Stemgedrag: 18 stemmen tegen t.w. de heren R.J.M. Smit, G.J. Assink, J. Polman, E.T.H. Belterman en de dames G.H. Hoornenborg, R. Kraaijenbrink en R. Deunk (allen CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heer L. Weevers (allen Progressieve Partij), de heren A. Walter, L.J. van den Berg, H.J. Rijks en mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (allen GemeenteBelangen), de heer J.H. Onstenk en mevrouw L.M.E. Oonk (allen VVD) en de heren H.J. Meerdink, B.W. Koskamp en mevrouw M. ten Bruin (allen BoerBurgerBondgenoot-HenkMeerdink- Volksvertegenwoordiging).
  Twee stemmen vóór t.w. de heer A. van der Graaff (D66), de heer T.S. Holtman (ChristenUnie)

  Moties

  Titel
  D66 Motie 11.1 Behoefte peilen moes- en volkstuinen
 14. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 15. D.12
  Moties vreemd aan de orde van de dag (geen)
 16. E.13
  Overige
 17. F.15
  Sluiting