Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 22 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
A.B. Stapelkamp
Toelichting

Op maandag 22 april a.s. wordt een raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten (ingang Bredevoortsestraatweg) gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de raadsvergadering live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus gefilmd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 2.a
  Klimaatburgemeester van de Achterhoek overhandigt een klimaatklok aan de voorzitter van de gemeenteraad.
 4. 3
  Vragenuur
 5. A

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd.

 6. A.4

 7. A.7

 8. A.8

  De deelnemende gemeenten van de Samenwerkingsregeling hebben ingestemd met de toetredeing van de gemeente Montferland tot de samenwerking en met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingregeling. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek heeft  de geconsolideerde samenwerkingsregeling (26ste wijziging) vastgesteld. Hierbij is één technische aanpassing doorgevoerd. Dit betreft de aanpassing van artikel 36, negende lid, van de Samenwerkingsregeling. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden van de acht deelnemende gemeenten gevraagd in te stemmen met de 26ste wijziging van de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

 9. A.9

  Naar aanleiding van het besluit van het college inzake "Aanwijzen huis der gemeente" moet een aantal onderdelen in de tarieventabel van de leges verordening 2024 aangepast worden t.b.v. tarieven van de Burgerlijke stand.

 10. A.9.10

  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie Woningbouw Kern IJzerlo vast te stellen. De grondexploitatie beslaat de uitgifte van maximaal 18 kavels. De verkaveling gaat uit van 2 twee-onder-één-kappers, 3 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen, 4 tiny houses en 5 rijenwoningen. De exploitatie laat een geraamd positief resultaat zien van 
  € 106.430,00

 11. A.9.11
  Vervallen
 12. B

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover niet wordt gediscussieerd; alleen een stemverklaring van maximaal 1 minuut.

 13. B.12

  Het bestemmingsplan Uitbreiding woongebied kern IJzerlo 2024', voorziet in de toevoeging van maximaal 18 nieuwe woningen aan deze woonkern. 16 nieuwe woningen zijn geprojecteerd aan de noordzijde van de Warmelinckweg/ten westen van de Thijsweg; aan de Kruisdijk zijn twee zgn. rood-voor-rood-kavels opgenomen. Het plan maakt ook de aanleg van een parkeerterrein voor de basisschool mogelijk. Er zijn zienswijzen ingediend.

  Bijlagen

 14. B.13

  De gemeente Aalten heeft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inburgering 2021 en de Wet sociale werkvoorziening ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Als onderdeel van de planning & control cyclus zendt het Dagelijks Bestuur (DB) van Laborijn de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze nota bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de periode 2025 tot en met 2028. Door de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Laborijn krijgen de gemeenteraden vanaf dit jaar voor het eerst de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

 15. B.15

  Het bestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming van 37 locaties, die zijn gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2015’.
  Op 12 locaties wordt agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Op bijna alle locaties waar gesloopt wordt, wordt de agrarische bestemming omgezet in een woonbestemming. Op een viertal locaties aan de rand van een kern wordt de bouw van in totaal 11 woningen mogelijk gemaakt, in ruil voor sloop op locaties elders. Op 13 locaties neemt het aantal toegestane woningen toe van één naar twee in verband met woningsplitsing. De aard en omvang van de overige projectlocaties zijn divers. Er zijn zienswijzen ingediend.

 16. C

  Dit zijn voorstellen/onderwerpen waarover geen integrale discussie meer plaatsvindt; alleen discussie over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) of verzoeken aan het college (moties).

 17. C.14

  Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2010-2020 van de gemeente Aalten is vastgesteld in 2010. Inmiddels is het toe aan een actualisatie. Het geeft onvoldoende antwoord op de mobiliteitsvraagstukken en ambities waar we als gemeente zijnde voor staan. Er wordt nieuw mobiliteitsbeleid opgesteld. Dit mobiliteitsbeleid bestaat uit een visie op de toekomst en een uitvoeringsplan. In deze startnotitie wordt het plan van aanpak toegelicht om tot een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Aalten te komen. Ook worden bestaande beleidskaders en bijbehorende opgaves uiteengezet die relevant zijn voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. Met de startnotitie worden de belangrijkste thema’s geidentificeerd en de inhoud van de startnotitie vormt de basis voor het mobiliteitsplan.

  Amendementen

  Titel
  D66 Amendement 14.a Inclusiviteit meenemen in mobilitietsplan
 18. C.16

  Het college heeft in deze raadsmededeling aangegeven dat besloten is dat de contractvorm en daarmee de contracten met zorgaanbieders niet worden verlengd met een volgende periode. De acht colleges hebben besloten om een nieuw inkoopproces te starten.
  Verschillende fractie hebben moties aangekondigd. Deze moties worden besproken.

  Bijlagen

  Moties

  Titel
  D66 Motie 16x Pas op de plaats voor SDA, aanstelling onafhankelijke programmamanager
 19. D
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 20. D.17.1

  Moties

  Titel
  CU en BBB-HMV motie 17.1 Tegen antisemitisme
 21. D.17.2

  Moties

  Titel
  GB en CU Motie 17.2 Schat de gemeente op waarde
 22. E.18
  Overige
 23. F.19
  Sluiting