Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

dinsdag 31 augustus 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Voorzitter
A. Walter
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.

Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in het gemeentehuis gehouden, Markt 7 te Aalten. (ingang Bredevoortsestraatweg). In verband met de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19)  in te dammen, wordt slechts de aangemelde deelnemer / of één vertegenwoordiger van een stichting of vereniging toegelaten in het gemeentehuis. Andere belangstellenden worden niet toegelaten. De publieke tribune is immers gesloten. Pers en publiek worden dus niet toegelaten.

Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan
moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.

Om een goede indeling van de beeldvormende avond te kunnen maken dient u uiterlijk dinsdag 31 augustus om 9.00 uur kenbaar te maken of u gebruik wilt te maken van de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan telefonisch, 0543-493333 of per e-mail griffie@aalten.nl.

Na aanmelding ontvangt u nadere instructies.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl

Vergadering online bijwonen.
Deze bijeenkomst wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online.

Uitzending

Agendapunten

  1. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van recreatieterrein Goorzicht op de locatie Boterdijk 6/6a te Aalten. In de loop van de tijd worden alle bouwwerken gesloopt, waarna de gronden een recreatieve invulling krijgen overeenkomstig het bestemmingsplan, dat voorligt. Het recreatieterrein wordt ingepast volgens het landschappelijk inpassingsplan. Verder voorziet het plan in de verplaatsing van de burgerwoning (vervangende nieuwbouw) naar de rand van het plangebied.

    Bijlagen

  2. De RES 1.0 is een strategische verkenning naar de toekomstige productie van duurzame energie in de Achterhoek. De verkenning behandelt de ruimte voor productie van zonne-energie, op daken en op land, en van windenergie door windturbines in de Achterhoek. De RES 1.0 geeft de mogelijke en wenselijke verdeling van de energieproductie over windturbines en zonnepanelen. De RES 1.0 is geen juridisch bindend document maar geeft de koers aan voor de toekomstige energiestrategie in de Achterhoek. Deze RES 1.0 is het resultaat van samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten (waarbij inbegrepen de gemeente Montferland), de provincie Gelderland, het Waterschap Rijn en IJsel en Liander. Deze samenwerking is ondersteund door een projectorganisatie RES.

    De Achterhoekse keuzes ten aanzien van de productie van duurzame energie in deze RES 1.0 zijn:
    De RES-partners stellen voor om 1,35 TWh productie van duurzame energie in te brengen als bijdrage aan het klimaatakkoord. De voorwaarde aan deze bijdrage is dat 0,35 TWh wordt geproduceerd door grootschaligeopstelling van zonnepanelen op bedrijfsdaken en agrarische bebouwing. Hiermee wordt dus maximaal 1 TWh op land geproduceerd door windturbines en zonneparken. Deze bijdrage omvat de nu al geproduceerde energie door windturbines en zonnepanelen. In de Achterhoek wordt al 0,471 TWh duurzame energie geproduceerd (ca. 35% van de bijdrage van 1,35 TWh). Dit betekent dat ruimte is gezocht voor de productie van 0,879 TWh extra in uiterlijk 2030.
    Voor Aalten betekent dit dat het gebied G (bestaande locatie Hagenwind) wordt aangewezen als potentiële locatie voor geclusterde windenergie en daarbij uit wordt gaan van een op te wekken energiehoeveelheid van ongeveer 0,088  TWh, dat maximale inzet wordt geleverd op het realiseren van (grootschalig) zonnepanelen op daken en initiatieven voor zonnevelden mogelijk worden gemaakt overeenkomstig het Uitnodigingskader zon en wind.