Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

dinsdag 15 november 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Zaal Bredevoort (Raadszaal)
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u de vergadering in de raadzaal live online volgen via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze vergadering gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. Het Uitnodigingskader zon en wind (Ukzw) is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft aan welke ruimtelijke mogelijkheden er in de gemeente Aalten zijn voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Bij de vaststelling is een amendement aangenomen. De strekking van dit amendement is het uitstellen van de tender (uitgifte) voor zonnevelden. Het uitstel tot ten minste september 2022 is ingevoerd omdat er bezwaren zijn tegen zonneparken op goede landbouwgrond. Daarnaast was er ook de verwachting dat er voldoende ruimte aanwezig is voor het plaatsen van zonnepanelen op (bedrijfs)daken en nieuwe zonnevelden niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van het Achterhoekse RES-bod voor zon. Er is een onderzoek uitgevoerd door LTO naar het potentieel op de ‘agrarische’ daken en door Agem op de overige bedrijfsdaken. Uit de onderzoeken blijkt dat er een groot potentieel aanwezig is voor grootschalig zon op (bedrijfs)daken. LTO komt op een theoretische geschiktheid van 36 GWh aan opwek per jaar. Agem zie ook nog extra mogelijkheden voor zonnepanelen op de niet-agrarische bedrijfsdaken. Met het voornemen uit het RES-bod van 88 GWh uit het vervangende Hagenwind is er geen dwingende noodzaak voor de aanleg van zonnevelden om het doel in 2030 te behalen. De aan de gemeente toe te delen hoeveelheid opwek (135 GWh) kan met wind en zon op dak worden gehaald.

  2. H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. heeft gevraagd een omgevingsvergunning gevraagd voor de oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.
    Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Vastgesteld is dat deze aanvraag op onderdelen in strijd is met het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’. De vergunning kan slechts worden verleend nadat uw gemeenteraad een zgn. verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
    In het kader van de procedure rondom de omgevingsvergunning is een ieder bevoegd zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten.