Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelvorming raad

dinsdag 7 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Teams sessie
Voorzitter
A. Walter
Toelichting

In de oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden met elkaar in debat over de geagendeerde onderwerpen. Er wordt tijdens deze vergadering over de besproken onderwerpen nog géén besluit genomen. Wel worden eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (uitspraken van de raad) aangekondigd.

De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur.
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt de oordeelsvormende digitaal vergadering gehouden. U heeft geen mogelijkheid om in te spreken. Wel kunt u de vergadering online volgen via www.aalten.nl/online

Agenda documenten

Agendapunten

In de wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om een treasurystatuut op te stellen. Het statuut omvat het kader waarbinnen de treasurywerkzaamheden worden uitgevoerd. Het gaat met name om financiering (kort en lang geld) en uitzetting van overtollige middelen. Om de vier jaar wordt het statuut geactualiseerd. Belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving of in de eigen organisatie worden dan verwerkt in het statuut. Er zijn nauwelijks wetswijzigingen geweest op het gebied van treasury. In die zin zijn de aanpassingen dan ook minimaal. Veelal zijn het kleine tekstuele aanpassingen als gevolg van interne reorganisaties.

In de gemeente Aalten is op dit moment geen beleid vastgesteld voor de volkstuinen. Dit heeft ertoe geleid dat er verschillende vormen van gebruik zichtbaar zijn op de verschillende terreinen. Deze beleidsnota heeft het doel dat deze voor de hele gemeente gelijk en duidelijk zijn. Hierin wordt aandacht gegeven aan de vormen van gebruik die wenselijk zijn voor de gemeente en inwoners. Als gevolg van deze beleidsnota zullen er nieuwe huurovereenkomsten opgesteld worden waarin de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd zijn.

Het college stelt voor om dit voorstel niet te behandelen en terug te sturen naar het college.

De afgelopen jaren heeft de gemeente gemerkt dat de dienstverlening van de Stadsbank Oost Nederland (SON) niet meer aansluit op de verwachtingen die inwoners (met schulden) hebben met wat de SON daadwerkelijk kan bieden. Ook sluit de geboden dienstverlening (het financieel technisch regelen van de schulden) niet meer aan op de gemeentelijke visie op het sociaal domein. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente de curatieve schuldhulpverlening per 1 januari 2023 niet meer afnemen bij de GR SON, maar bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem via een Dienstverleningsovereenkomst. Dit betekent dus een uittreding uit de GR SON per 1 januari 2023. De uittreding brengt uittredingskosten met zich mee maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.