Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming raad

Beeldvorming I

dinsdag 8 november 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Bredevoort (Raadszaal)

Voorzitter
Z.E. van Alstede
Toelichting

Waarom een beeldvormende bijeenkomst?
Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben de raadsleden (achtergrond) informatie nodig over de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden gaan actief op zoek naar informatie uit de samenleving om zich een beeld te vormen. Daarom worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om over de geagendeerde onderwerpen hun mening kenbaar te maken, informatie uit te wisselen en vragen van raadsleden te beantwoorden.


Meepraten
Deze bijeenkomst wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden.
Wilt u uw mening over een geagendeerd onderwerp persoonlijk toelichten aan de raadsleden? Dan moet u zich hiervoor vóóraf aanmelden bij de griffie. U krijgt dan 5 minuten de gelegenheid om uw mening toe te lichten.


Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 7 november 2022 om 9.00 uur. Dit kan telefonisch via (0543) 493333 of via e-mail griffie@aalten.nl.


Wanneer u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw mening persoonlijk toe te lichten, dan kunt u uw mening ook schriftelijk met de raad te delen. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@aalten.nl


Vergadering online bijwonen.
De bijeenkomst in de raadzaal wordt live uitgezonden via www.aalten.nl/online. Er wordt dus tijdens deze bijeenkomst gefilmd.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  19:30 uur Opening
 2. 2

  Het Uitnodigingskader zon en wind (Ukzw) is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft aan welke ruimtelijke mogelijkheden er in de gemeente Aalten zijn voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Bij de vaststelling is een amendement aangenomen. De strekking van dit amendement is het uitstellen van de tender (uitgifte) voor zonnevelden. Het uitstel tot ten minste september 2022 is ingevoerd omdat er bezwaren zijn tegen zonneparken op goede landbouwgrond. Daarnaast was er ook de verwachting dat er voldoende ruimte aanwezig is voor het plaatsen van zonnepanelen op (bedrijfs)daken en nieuwe zonnevelden niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van het Achterhoekse RES-bod voor zon. Er is een onderzoek uitgevoerd door LTO naar het potentieel op de ‘agrarische’ daken en door Agem op de overige bedrijfsdaken. Uit de onderzoeken blijkt dat er een groot potentieel aanwezig is voor grootschalig zon op (bedrijfs)daken. LTO komt op een theoretische geschiktheid van 36 GWh aan opwek per jaar. Agem zie ook nog extra mogelijkheden voor zonnepanelen op de niet-agrarische bedrijfsdaken. Met het voornemen uit het RES-bod van 88 GWh uit het vervangende Hagenwind is er geen dwingende noodzaak voor de aanleg van zonnevelden om het doel in 2030 te behalen. De aan de gemeente toe te delen hoeveelheid opwek (135 GWh) kan met wind en zon op dak worden gehaald.

 3. 3

  H.J. Aalbers en Zoon Transport B.V. heeft gevraagd een omgevingsvergunning gevraagd voor de oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.
  Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Vastgesteld is dat deze aanvraag op onderdelen in strijd is met het bestemmingsplan ‘Aalten Bedrijventerrein Westrand’. De vergunning kan slechts worden verleend nadat uw gemeenteraad een zgn. verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven.
  In het kader van de procedure rondom de omgevingsvergunning is een ieder bevoegd zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

 4. 4
  22:00 uur Sluiting